การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอาเซียน….

  • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 – 2565
  • วันที่ 9 – 11 เมษายน 2561
  • ณ ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี