การนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ จาก CBL

  • หัวข้อที่สอน : การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ , การนำเสนอแผนการดำเนินการ (ผล CBL)
  • ผู้เข้าอบรม  : ผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จำนวน 43 คน ชาย 25 คน หญิง 18 คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักโภชนาการ นักจัดงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงาน เวชสถิติ
  • วันที่สอน  : วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 , วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 , วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
  • สถานที่อบรม : ห้องประชุมโรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ทแอนด์สปา โคราช