ประชุม Focus Group ผอ.กอง/หน.กลุ่มงาน กบรส.

  • ประชุม Focus Group ผอ.กอง/หน.กลุ่มงาน กบรส.
    ห้องอุทัย อาคาร 7 ชั้น 5 (ตึก กบรส. ด้านใน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    09.00-16.30 น.