การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้(พ.ศ.2561-2565)
  • ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
  • ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ