การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ (พ. ศ. 2561 – 2564 ) ครั้งที่ 2

  • ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร