การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท

  • การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท

  • ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในลักษณะ One Plan