การประชุมและสรุปการจัดทำร่างยุทธศาสตร์บูรณาการ การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

  • การประชุมและสรุปการจัดทำร่างยุทธศาสตร์บูรณาการ การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้  (พ.ศ. 2561 – 2565)
  • ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09- 16.30 น ณ ห้องประชุมอุทัย สูดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข