การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์……

  • การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

  • ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕ ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย
  • โรงแรมตันหยง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส