การอบรม “การบริหารความเสี่ยง”

  • การอบรม “การบริหารความเสี่ยง”

  • วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
  • เวลา 9.30 – 16.30 น.
  • ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)