การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงระดับพื้นที่…

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่

  • ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ. ศ. 2561 โรงแรม ปาร์ควิว จังหวัดยะลา