การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2

  • การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2

  • ระหว่างวันที่ 9-10  กรกฏาคม 2561 ณ เดอะกลาส โรงแรมดี วารี บีช จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในลักษณะ One Plan