โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่…

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนพัฒนาจังหวัดพัทลุง

  • ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561
  • ณ โรงแรมศิวา รอยัล  จ.พัทลุง