การประชุมเชิงพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ๔ ปี

  • การประชุมเชิงพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ๔ ปี
  • พ. ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ ๑
  • วันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมืองแอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ