การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี…..

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีพ.ศ 2556 1 – 2565 ระยะ 5 ปี
  • วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
  • ณ ห้องประชุมเพ็ญนภาทรัพย์เจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี