โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564……

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 วันที่ 14-16 สิงงหาคม 2561
  • ณ โรงแรมชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์ จังหวัดอำนาจเจริญ