การประชุมนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

  • การประชุมนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)ฉบับทบทวนแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่ทุกภาคส่วน
  • วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (401) ชั้น 5 ศาลากลางหจังหวัดชัยนาท วัน