โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี..

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
  • ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิหาคม 2561
  • ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี