กรมกิจการสตรีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครอบครัว 5 ประเด็น

Posted on : พฤศจิกายน 30, -0001
Views : 2
  
Embed Code

    กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประชุมเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางตามนโยบายยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1.พัฒนาศักยภาพของครอบครัว 2.สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 3.การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 4.ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว และ 5.พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมผลักดัน สมาชิกครอบครัวทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคเท่าเทียม  ซึ่งครั้งนี้เป็นการทบทวนความสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการ เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา : http://news.ch7.com/detail/287390?refid=line