หมวดหมู่ ความรู้ด้านพลังงาน

 1. แผนแม่บทพลังงานไทย

 2. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

 3. แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

 4. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015)

 5. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015) (งานบรรยาย)

 6. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖

 7. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan; EEP 2015)

 8. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015)

 9. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 10. ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

 11. แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจกำรพลังงาน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 12. แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙

 13. พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑

 14. พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

 15. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙

 

ความรู้ด้านพลังงาน

 1. พลังงานภาคกลางและภาคตะวันออก

 2. พลังงานภาคเหนือ

 3. พลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 4. พลังงานภาคใต้

 5. คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001

 6. สารานุกรมพลังงานทดแทน

 7. ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

 8. พลังงานทดแทน

 9. เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด