บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

ที่ HARVARD ASIA


ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีทีมบุคลากรที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานการให้คำปรึกษาทั้งใน และระหว่างประเทศ เป็นบุคลากรประจำของบริษัททีมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปมากกว่า 30 คน และมีที่ปรึกษาประจำของบริษัท อีกกว่า 50 คน มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งจากอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ที่ปรึกษาทุกคนของบริษัท ถือปรัชญาในการทำงานทางด้านที่ปรึกษาคือ “ นำเสนอนวัตกรรมทางความรู้ขั้นปฏิบัติการในระดับเป็นเลิศจากทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ให้และการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า และมูลค้าแก่ลูกค้า อย่างรับผิดชอบ ”

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีหัวข้อให้คำปรึกษา ทั้งด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการบริการธุรกิจ  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO18001 HACCP GMP  TQA HA เป็นต้น และรูปแบบการให้คำปรึกษาที่เน้นการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง มากกว่า 100 หัวข้อที่ปรึกษา และมีทีมที่ปรึกษาที่สามารถสื่อสารทั้งภาคภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และ ในแต่ละปีจะมีหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบพัฒนามากกว่า 10 หัวข้อให้คำปรึกษาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งในระดับประเทศ อาเซียน เอเชีย และระดับโลก

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีพันธมิตรเครือข่ายระหว่างประเทศในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการให้คำปรึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางปัญญาแก่ลูกค้ามากกว่า 30 องค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ บริษัทชั้นนำ ทั้งใน และระหว่างประเทศ

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีบริการให้คำปรึกษา ในระหว่างที่ให้คำปรึกษา และหลังเสร็จสิ้นโครงการตามสัญญา ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสาสนเทศที่ทันสมัยทั้งระบบ Internet ,web application , ที่ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการในการขอรับคำปรึกษา หรือเรียนรู้ เพิ่มเติม  เพียงแค่ลงทะเบียนบริการกับเรา ความรู้และปัญญาจะถูกส่งถึงท่านทั่วทุกพื้นที่ในโลกใบนี้

ให้คำปรึกษาในด้าน

  • ด้านพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณะสุข หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 

ด้วยความพร้อมระดับโลกทางด้านการให้คำปรึกษา ที่เรามี เราจึงมั่นใจได้ว่า

เราสามารถบริหารจัดการการให้คำปรึกษาให้กับทุกภารกิจ ทุกองค์กร  ที่ไว้วางใจ ให้เราดูแล

Harvard Asia แหล่งนวัตกรรมทางความรู้และปัญญาของเอเชียระดับโลก