หมวดหมู่ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

 1. หลักการและแนวคิดขององค์การสมัยใหม่

 2. แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 3. Checklist พิชิตธุรกิจยั่งยืน : เครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

 4. องค์กรแห่งนวัตกรรม : อยู่ไม่ไกล ไปให้ถึง

 5. การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทข้ามชาติ (Strategy Planning in Multinational Corporations)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน

 2. แผนแม่บทการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559-2566

 3. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

 5. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 6. Human Resource Development in South Korea

 7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

 8. HR กับการพัฒนาบุคคลเชิงกลยุทธ์

 9. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

 10. Happy Soul: การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน

 11. จิตอาสาพนักงานจากมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร์ : สูความสุขในวิถีการทํางาน

การบริหารจัดการความรู้

 1. การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)

 2. องคความรู (body of knowledge)

 3. คูมือการจัดการความรู : KM โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์

 4. คู่มือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 1. Risk Management การบริหารเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) โดย Harvardasia

 2. การจัดการความเสี่ยง

 3. การบริหารความเสี่ยง

 4. การบริหารความเสี่ยงองค์การ และ การควบคุมภายใน

 5. คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์การของกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 6. การจัดการความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป