หมวดหมู่ ความรู้ด้านวัฒนธรรม

 1. แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ

 2. คู่มือการขับเคลื่อนงาน การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๗

 3. แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ฉบับสมบูรณ์)

 4. แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 1. Presentation moral standard (.ppt)

 2. คู่มือแนวทางการใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ สำหรับองค์กรชุมชน

 3. แบบวินิจฉัยคุณธรรมจริยธรรม

 4. สรุปสาระสำคัญ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

 5. เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ สำหรับองค์กรชุมชน

ด้านพุทธศาสตร์

 1. ศาสนาในประเทศไทย

 2. พระพิธีธรรม

 3. ศาสนพิธีและมารยาทไทย

 4. บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี

 5. ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

 6. แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรม (.DOC)

 7. หลักการสื่อสารตามแนวพระพุทธศาสนา (Buddhist Human Communication Principles)

 8. ความรู้ศาสนาเบื้องต้น โดย กรมการศาสนา

 9. พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก และ สาระสำคัญในพระพุทธศาสนา

 10. คู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา โดย พุทธทาสภิกขุ

 11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

 12. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๖๒)

 13. พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในสังคมไทย

 14. จิตวิทยา การปรึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา

 15. รูปแบบยุทธศาสตร์ และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาในระบบ

 16. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (Dictionary of Buddhism)