หมวดหมู่ความรูด้านการต่างประเทศ

 1. แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)

 2. แนวนโยบาย ด้านการต่างประเทศ – สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 3. ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ

 4. กระทรวงการต่างประเทศ

 

ด้านความรู้ทั่วไปและยุทธศาสตร์ประเทศ ในประชาคมอาเซียน

 1. เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของ ASEAN

 2. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

 3. สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

 4. คู่มือการลงทุนในเมียนร์ม่า

 5. strategic plan of Indonesia

 6. strategic plan of Malaysia

 7. singhapore sustainabilty 2030

 8. singhapore economic plan

 9. แผนพัฒนามาเลเซียดิจิทัล

 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจกัมพูชา

 11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม

 12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจลาว

 13. THE PHILIPPINE DIGITAL STRATEGY 2011-2015 (TRANFORMATION 2.0: DIGITALLY EMPOWERED NATION)

 14. Philippine Development Plan 2011-2016 (RESULTS MATRICES)

 15. Philippine Development Plan 2017-2022

 16. AEC PLUS  ธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ (Phillipines) โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 17. สถานภาพเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar)

 18. สถานภาพเศรษฐกิจของบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

 19. สถานภาพเศรษฐกิจของ สปป.ลาว (Laos)

 20. แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community)

 21. กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประเภท Outbound ในเขตกรุงเทพมหานคร

 22. นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

 23. กลยุทธ์การตลาด AEC ของ SMEsไทย

 24. รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน (Investment) : บรูไนดารุสซาลาม