กับบทบาทของการเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

หน้าแรก ฟอรั่ม ความรู้ กับบทบาทของการเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #5118

  กับบทบาทของการเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) วางยุทธศาสตร์ 20 ปี อาทิ

  1.การยกระดับการบริหารจัดการด้วยการนำยุทธศาสตร์พระราชทานด้วยศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้มาอยู่ในทุกภารกิจ ทุกยุทธศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

  2.การใช้ยุทธศาสตร์นำการบริหาร ที่เน้นการทำงานแบบภารกิจร่วม พื้นที่ชายแดนใต้เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับประเทศ ภาค จังหวัด และท้องถิ่น

  3.การปรับระบบการทำงานของ ศอบต. ที่ smart เพื่อการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล เต็มรูปแบบ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจ การบริการประชาชน พร้อมทั้งการสร้างระบบการจัดการ big data เพื่อเชื่อมโยงการตัดสินใจในพื้นที่อย่างชาญฉลาด และทันการเปลี่ยนแปลง

  4.การสร้างคนคุณภาพ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ เน้นการปรับทัศนคติประชาชน ในการพึ่งตนเอง การเติมทักษะสากลแก่ประชาชน โดยเฉพาะวัยทำงาน เด็ก เยาวชน (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสมัยใหม่ วัฒนธรรมสากล)

  5.การผสานยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย และพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งพื้นที่ชายแดนใต้ การบูรณการงาน เงิน คน ทรัพยากรในทุกมิติ

  6. การสร้างคุณค่า และมูลค่าจากพหุวัฒนธรรมชาย แดนใต้ สร้างงาน. อาชีพแก่ชุมชน ประชาชน เป็นต้น. ครับ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้