ถวายความรู้ แก่พุทธศาสนาทายาทครับ..

หน้าแรก ฟอรั่ม ความรู้ ถวายความรู้ แก่พุทธศาสนาทายาทครับ..

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #5095

  ถวายความรู้ แก่พุทธศาสนาทายาทครับ..

  โลกเปลี่ยนไป จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้อง ถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ให้สามารถบริหารจัดการวัด และการมีกลยุทธ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแต่คงไว้ซึ่งความถูกต้อง ตามหลักพระธรรมวินัย และนี่คือข้อมูลบางส่วนที่ใช้ในการถวายความรู้ครับ..

  1. การเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันเพื่อสามารถที่จะชี้นำแก่พุทธบริษัทและสังคมให้เดินไปในทิศทางของพุทธธรรมได้อย่างเหมาะสม
  2. จะต้องไม่ซ้ำเติมในสังคมที่อ่อนแอด้วยการนำพุทธธรรมไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  3. การใช้สังคมดิจิตอลให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่มีความเหมาะสมตามยุคและสมัยแต่คงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของหลักพุทธธรรม
  4. การสร้างระบบการบริหารจัดการวัดที่มีความสมบูรณ์ในกระบวนการทางพระพุทธศาสนาและระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องต้องกันภายใต้ธรรมาภิบาล
  5. ปฏิรูประบบการนำเข้ามาซึ่งพุทธศาสนาทายาทเพื่อไม่ให้ เป็นที่ปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมต่อศาสนา การบวชควรจะต้องมีความเคร่งครัด ระบบการบริหารจัดการพระสงฆ์จะต้องได้รับการพัฒนา
  6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการเข้ามา ร่วมบริหารจัดการและทำนุบำรุงวัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรจะเป็นความเข้มแข็งระหว่างพุทธศาสนาทายาท ชุมชนและพุทธบริษัทในระดับพื้นที่ ยังมีพันธะสัญญา
  7. ดำเนินการอย่างเฉียบขาดและทันที แก่พระสงฆ์ที่ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และทำให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทจะต้องเป็นกระบอกเสียงและร่วมเป็นกลไกในการเฝ้าติดตาม
  8. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการการเงินของวัด ในทันทีเพื่อไม่ให้มีการใช้เป็นปัจจัยที่ทำให้พระสงฆ์เกิดความเสื่อมเสียและทำให้ผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาเอาประโยชน์จากวัด บางทีอาจจะถึงขั้นต้องปฏิรูปพร้อมๆกับประเทศไทย
  9. รูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัด และการกระทำการใดๆที่ผิดแผกไปจากหลักการเดิมของพระพุทธเจ้าควรจะได้รับการทักท้วงและปรับปรุงในทันทีโดยเฉพาะการแสดงออกมาซึ่งวัดในการที่จะเรียกอะไรหรือให้ได้มาซึ่งเงินจากพุทธบริษัท ที่มีความอ่อนแอทางจิตใจแห่งธรรม
  10. การสร้างหลักประกันของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่การยกมือไหว้พระ และกราบไหว้พระพุทธรูป แต่สามารถที่จะเข้าถึงหลักธรรมคำสอน ได้อย่างถูกต้องและแน่วแน่มากขึ้นจนจิตใจอ่อนนุ่มลงด้วยพุทธธรรม

  ปล. พระพุทธศาสนาอีก 100 ปีจะเป็นเช่นไรก็คงจะอยู่ที่การคิดและลงมือทำของคนในรุ่นนี้ครับ

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้