หมวดหมู่ความรู้ด้านระบบบริหารราชการ และสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้านระบบบริหารราชการ จังหวัดชายแดนใต้ ยุค ๔.๐

 1. กรอบแนวทางสำคัญของแผนชาติระยะ ๒๐ ปี

 2. ไทยแลดน์ ๔.๐

 3. ทิศทางการพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล

 4. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี Sustainable Development Goals (SDG) และแผนฯ ๑๒

 5. Sustainable Development Goals: SDGs

 6. ระบบราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้กับบทบาทที่ต้องเปลี่ยนแปลงสู่ยุค ๔.๐

 7. การประเมินคุณภาพและตรวจสอบสุขภาพแบรนด์

 8. นโยบายการบริหารและการพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (๕ ภาษา)

ด้านพัฒนาระบบราชการ และ สำนักนายกรัฐมนตรี

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)

 2. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 3. infographic ยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.พ. ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 4. ยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.พ. ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 5. มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และแนวทางปฏิบัติ

 6. ระบบราชการ ๔.๐ กับการขับเคลื่อน ป.ย.ป. (โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

 7. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

 8. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 9. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๙

 10. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 11. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 12. แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

 13. แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

 14. แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 15. แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)