หมวดหมู่ความรู้ด้านยุติธรรม

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙

 2. ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ ๒๐ ปี ๒๕๖๑-๒๕๗๙

 3. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

 4. แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

 5. แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 6. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สำนักงานอัยการสูงสุด (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

 7. แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

 8. ยุทธศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 9. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) (สมบูรณ์)

 10. ​แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

 11. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

 12. แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

 13. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม