การจัดการความรู้

(Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

HAA ตระหนักว่าการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ แต่ยังช่วยสร้างฐานความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาและนวัตกรรมในอนาคต และการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับความรู้ที่มีอยู่และความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

หลักการของการจัดการความรู้

Person Writing on Pink Sticky Notes

ที่ HAA เราเน้นการสร้างและการแบ่งปันความรู้ โดยการส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่และการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลในองค์กร และการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย การปรับปรุงความรู้อย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน.

ประโยชน์ของการจัดการความรู้ที่องค์กรจะได้

HAA เราเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการแบ่งปันความรู้สามารถกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ และที่สำคัญคือการปรับปรุงการตัดสินใจ เพราะการมีความรู้ที่เพียงพอช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนสำคัญในการจัดการความรู้ของ HAA

การระบุความรู้ : ระบุความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กร จากนั้นจะเป็นการเก็บรวบรวมความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ฐานข้อมูล, เอกสาร, หรือระบบจัดการความรู้ และสร้างระบบที่เอื้อต่อการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์กร จากนั้นจะสร้างรูปแบบในการนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การตัดสินใจ, และการสร้างนวัตกรรม และสร้างระบบการประเมินและการปรับปรุงที่เน้นการประเมินผลลัพธ์จากการจัดการความรู้และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริการของ HAA

  • บริการตรวจวินิจฉัยความจำเป็นในการจัดการความรู้ และการสำรวจความรู้เพื่อการสร้างคุณค่าแก่องค์กร
  • บริการจัดทำแผนการจัดการความรู้
  • บริการบริหารจัดการความรู้อย่างครบวงจร

ความสำเร็จของ HAA และลูกค้าของเรา

  • การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • กรมการพัฒนาชุมชน
  • กรมการปกครอง
  • โรงพยาบาล
  • เป็นต้น

ทีมที่ปรึกษา

ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

ดร.ชัยวัฒน์ เอมวงศ์

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

ดร.อำนาจ วัดจินดา

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาองค์กร
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

HAA เราให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้อย่างครบวงจร จำไว้เสมอว่า “การเติบโตด้วยความรู้ ปัญญา และนวัตกรรม เป็นการเติบโตบนฐานความแข็งแกร่งจากรากแก้วขององค์กร และจะตั้งตระหง่านสืบไปที่ยั่งยืน”