หมวดหมู่ ความรู้ด้านการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง

 

  1. แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  2. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

  3. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  4. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

  5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ๒๐ ปี

  6. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  7. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  8. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

  9. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓

  10. Thailand ๔.๐ (ด้านสาธารณสุข)

  11. ทิศทางแผน ๒๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข

  12. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  13. สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข

  14. แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

  15. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓

  16. แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

  17. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพุุและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

  18. แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (แผ่นพับ)

  19. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

  20. ยุทธศาสตร์สําคัญในการส่งเสริมป้องกันโรค

  21. แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓ (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี)

  22. พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

  23. พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน

  24. แผนปฏิบัติการแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

  25. ยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนและแรงงานข้ามชาติ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

  26. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

  27. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

  28. แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

  29. แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ

 

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 2. แผนกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติสุขภาพจิตจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 พ.ศ. 2563-2565

 3. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 4. แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

 5. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 6. แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 7. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ระยะ ๒๐ ปี “กรมสุขภาพจิต ๔.๐ : Smart Citizen” พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙

 8. แผนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

 9. แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ ๒๐ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙

 10. แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 11. ทิศกรมการแพทย์ ๒๕๖๑ The Best for the Most

 12. แผนยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 13. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 14. แผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ ๒๐ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล/วิทยาลัยพยาบาล

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  

 2. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 3. แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาบตราด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

 4. ร่างแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญานสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

 5. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (.Doc)

 6. แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

 7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาบเมตตาประชารักษ์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

 8. ร่างแผนยุทธศาสตร์รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐

 9. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

 10. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงฆ์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ (.rar)

 11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

 12. แผนการจัดทำแผนความเสี่ยงโรงพยาบาบหนองบัวลำภู

 13. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษณ์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

 14. การจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พ.ศ ๒๕๕๙-๒๕๖๓

 15. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลควนขนุน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 16. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลกงหรา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 17. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

 18. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 19. แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 

ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด/เขตสุขภาพ

  1. ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔

  2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดระยอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

  3. แผนการพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

  4. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

  5. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราด ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

  6. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  7. แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙

  8. ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอรัญประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

  9. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอำเภอคลองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

  10. แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

  11. ร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 

เกณฑ์/มาตรฐานด้านสาธารณสุข

  1. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

  2. มาตรฐาน HA มาตรฐานพยาบาล และ Magnet Hospital

  3. เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล JCI

  4. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

  5. HA และการกำกับคุณภาพ มาตรฐานการบริการ

  6. HA UPDATE ๒๐๑๘ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

  7. เกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

 

ความรู้ด้านสาธารณสุข

  1. สุขภาพโดยรวมของคนยุโรป 2016

  2. คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  3. การรักษาโรคด้วยสมุนไพรและตำรับยาโบราณของหมอพื้นบ้าน

  4. การบำรุงสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก

  5. นวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบใหม่

  6. การปฐมพยาบาลด้วยสมุนไพร

  7. นวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบใหม่

  8. การปฐมพยาบาลด้วยสมุนไพร

  9. 7 mode

  10. การจัดการความรู้ (กรมอนามัย)

  11. หนังสือตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

  12. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อค้นหาตำแหน่งและจุดยืน

  13. แบบฟอร์มการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาความจำเป็นด้านบุคลากร

  14. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประเทศไทยยุค ๔.0

  15. Prevention & Promotion

  16. ความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health  Literacy)

  17. HRH transformation

  18. แบบฟอร์มการออกใบคำขอให้แก้ไข  (Strategic Corrective Action Request : SCAR)

  19. การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ.)  District Health System (DHS)

  20. ROADMAP การเตรียมความพร้อม ป้องก้น และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

  21. พัฒนาการสำคัญของ การสร้างเสริมสุขภาพ

  22. ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน (จุดยืน วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข)

  23. Thai medicine การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ

  24. การทบทวนวรรณกรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง