หมวดหมู่ ความรู้ด้านแรงงาน

  1. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  2. แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

  3. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

  4. แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)

  7. แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

  8. แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  9. ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  (พ.ศ. 2560 – 2564)