การวางแผนการตลาด

(Marketing Planning)

การวางแผนการตลาด (Marketing Planning)

การวางแผนการตลาดเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  HAA มีความชำนาญในการวางแผนทางธุรกิจให้กับลูกค้าที่หลากหลายธุรกิจ ด้วยวิทยาการและนวัตกรรมจากหลากหลายทั่วโลก และโมเดลการพัฒนาของเราเอง

แนวคิดหลักการวางแผนการตลาด

A Person Holding a Pen

HAA เราเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เช่น การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และความเสี่ยง) และการใช้เครื่องมือ Scenario analysis และโมเดลการประในการตลาด HAA Marketing model เพื่อการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ จากนั้นจึงมีการเลือกกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการเข้าถึง และทำการกำหนดกลยุทธ์ และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การตลาดผ่านอีเมล, ฯลฯ และมีสาวนร่วมกับการจัดสรรงบประมาณ โดยเน้นการกำหนดงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกิจกรรมการตลาด

ประโยชน์ของการวางแผนการตลาด

HAA เชื่อว่าการวางแผนการตลาดที่ดีจะช่วยให้มีทิศทางที่ชัดเจน ช่วยให้ธุรกิจมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นในตลาด

ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการตลาด

HAA ได้นำ HAA Marketing model โดยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และวิจัยตลาดเพื่อการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด และนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย และการกำหนดแผนการดำเนินงานและกำหนดเวลา พร้อมทั้งวางระบบการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริการของ HAA

 • บริการตรวจวินิจฉัยประเมินสภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจ และการตลาดในปัจจุบัน และอนาคต
 • บริการจัดทำแผนการตลาด
 • บริการวางระบบการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดอย่างครบวงจร
 • การจัดทำแผนการตลาดธุรกิจเฉพาะด้าน
 • การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการตลาด และการสร้างมาตรการเพิ่มคุณค่า และมูลค่า

ความสำเร็จของ HAA และลูกค้าของเรา

 • บริษัท Up right simulation จำกัด
 • สมาคมกีฬาอาชีพ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • โรงพยาบาล
 • การประปาแห่งประเทศไทย
 • บริษัท Digital asia จำกัด
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • มหาวิทยาลัย
 • เป็นต้น

ทีมที่ปรึกษา

ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการตลาดมหภาค และตลาดภาครัฐ
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

ดร.ชัยวัฒน์ เอมวงศ์

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาการตลาดนุรกิจเทคโนโลยี และดิจิทัล
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศสิงคโปร์ และภูมิภาคเอเชีย

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการตลาด การพัฒนาการค้า กับประเทศจีน
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย ประเทศจีน และภูมิภาคเอเชีย

HAA เรามุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของการวางแผนการตลาด โดยไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในการบรรลุเป้าหมาย แต่เรายังเป็นคู่คิดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง