หมวดหมู่ความรู้ด้านพาณิชย์

 1. ยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

 2. ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

 3. ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๙

 4. แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 

ความรู้ด้านการค้าการลงทุน

 1. ปัจจัยที่มีอิทิธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

 2. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในประเทศไทย

 3. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (คู่มือการดำเนินงาน)

 4. คู่มือ สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน

 5. คู่มือการใช้งานต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจ

 6. คู่มือการค้าการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย

 7. คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs

 8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้า และบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

 9. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์