หมวดหมู่ความรู้ด้านกลาโหม

  1. แผนที่นำทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๗)

  2. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)

 

กองบัญชาการกองทัพไทย

  1. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)

  2. แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  3. แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองบัญชาการกองทัพไทย ๔ ปี

  4. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

 

กองทัพอากาศ

  1. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่)

 

กองทัพเรือ

  1. นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑