หมวดหมู่ ด้านการคลัง

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓

 2. แผนยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) สร้างรากฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. ยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

 2. แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

 3. ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 4. แผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 5. ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

ด้านบริหารการเงิน

 1. คู่มือบริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง

 2. การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล โดย ธปท.

 3. การบริหารการเงินและบัญชี

 4. บทบาทและหน้าที่ของการบริหารการเงิน (Role and Functions of Financial Management)

 5. การวิเคราะห์งบการเงิน

 6. “บริหารเงินเก่ง รวยกว่า” โดย ธนาคารกรุงศรีฯ