หมวดหมู่ความรู้ด้านการคมนาคม

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

  2. แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  3. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  4. แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

  5. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (สนข.)

ความรู้ด้านการคมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์

  1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

  2. การบริหารระบบโลจิสติกส์ “คุณลักษณะของรูปแบบการขนส่ง”

  3. การคมนาคม การสาธารณูปโภค และการสื่อสาร รากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  4. ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ และบทบาทของสมาคมวิชาชีพ (งานบรรยาย)