หมวดหมู่ ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ

 1. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals (SDG) และแผนฯ ๑๒

 3. กรอบแนวทางสำคัญของแผนชาติระยะ ๒๐ ปี

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๐ ปี

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับจริง)

 6. Thailand ๔.๐ โมเดลการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 7. คำแถลงนโยบายของรัฐมนตรี

 8. Sustainable Development Goals: SDGs

 9. พิมพ์เขียว ไทยแลนด์ ๔.๐

 10. แนวคิดการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐

 11. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 12. พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

 13. แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้

 14. แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับ)

 15. แผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ พศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 16. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 17. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 18. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี

 19. แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

 20. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 21. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ๒๕๖๐

 22. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นที่

 23. 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINE OF GROWTH)

 24. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สรุปย่อ

 25. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 (ไฟล์ .zip)

 26. บทสัมภาษณ์ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

 27. ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย

 28. นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย

 29. เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย

 30. โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย

 31. ภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย

 32. การพัฒนาพื้นที่ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

 33. เครื่องมือทำการประมง และการใช้แรงงานในเรือ เพื่อก้าวสู่การทำประมงอย่างยั่งยืนในยค Thailand ๔.๐

 34. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 35. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก ตามแผนฯ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ

 36. เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของ ASEAN

 37. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

 38. สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

 39. ร่างเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติ

 40. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

 41. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทย ด้วยการวิจัยไอที

 42. การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน ระดับชาติสู่ระดับจังหวัด  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 43. การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ (Strategic Management in the Public Sector)

 44. คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

 45. แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

 46. อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐

 47. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 48. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 49. บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์

 50. การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

 51. การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ สำหรับภาคกลาง: กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

 

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

 1. แผนพัฒนาภาคเหนือ

 2. แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 3. แผนพัฒนาภาคตะวันออก

 4. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 5. แผนพัฒนาภาคใต้

 6. แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

 

ดัชนี/ตัวชี้วัดในแต่ละด้านของประเทศไทย

 1. การพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

 2. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐

 3. ดัชนีการพัฒนามุนษย์ของประเทศไทย ปี ๒๐๑๖

 4. ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม ปี ๒๐๑๗

 5. ดัชนีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี ๒๐๑๘

 6. การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

ด้านงบประมาณ

 1. แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

 2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ภาค ปี ๒๕๖๒

 3. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562