หมวดหมู่ ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 2. ยุทธศาสตร์งานวิจัย ๒๕๖๐

 3. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔

 4. แผนจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 5. แผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

 6. แผนการบริหารขยะมูลฝอยแห่งชาติ

 7. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 8. การทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทาแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐสิงคโปร์ Natural Resources and Environmental Singapore (ฉบับภาษาไทย)

 10. ชุมชนกับสิทธิ ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดย นิตยา โพธิ์นอก)

 11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 12. กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 13. แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 14. โครงการฟื้นฟูด้านป่าไม้ในพื้นที่ประสบภัยสีนาม โดยชุมชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

 

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. แผนยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔

 2. แผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔

 3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

 4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล