หมวดหมู่ความรู้ด้านการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น

 

ภาคเหนือ

 1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ปี -พ.ศ.-๒๕๖๑-๒๕๖๔- (ฉบับทบทวน-๒๕๖๒).Zip

 2. แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ๔ปี -พ.ศ.-๒๕๖๑-๒๕๖๔.zip

 3. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ๔ปีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ๔ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔.zip

 5. แผนพัฒนาจังหวัดน่าน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 6. แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ๔ ปี -พ.ศ.-๒๕๖๑-๒๕๖๔.zip

 7. แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 8. แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔ ปี -พ.ศ.-๒๕๖๑- ๒๕๖๔(ฉบับทบทวน-๒๕๖๒).zip

 9. แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ๔ ปี – พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 10. แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร ๔ปี  – พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ – 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. แผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ฉบับทบทวน ๒๕๖๒

 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 3. แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 4. แผนพัฒนาจังหวัดศรีษะเกษ ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 5. แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.zip)

 6. แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 7. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 8. แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 9. แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปีจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 10. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 11. แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๒

 12. แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จังหวัดยโสธร (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 13. แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ 331M)

 14. แผนพัฒนาจังหวัดเลย ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 15. (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เต็มเล่ม)

 16. แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 17. แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 18. แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔)

 19. แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.zip)

 20. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 21. แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทบทวนปี ๒๕๖๒

 22. แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 

ภาคตะวันตก

 1. แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 2. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 4. แผนพัฒนาจังหวัดตาก (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ๒๕๖๒

 5. แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

 7. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ (.zip)

 

ภาคกลาง

 1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)

 2. แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ (.rar)

 3. แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 4. แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 5. แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.zip)

 6. แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.zip)

 7. แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 8. แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.rar)

 9. แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 10. แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)

 11. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 12. แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 13. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 14. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 15. แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 16. แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับปรังปรุง

 17. แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 18. แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 19. แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 20. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 21. ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม และการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัดนนทบุรี

 22. แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ภาคตะวันออก

 1. แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 2. แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 3. แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 4. แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.zip)

 5. แผนพัฒนาจังหวัดตราด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน

 6. แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) (.zip)

 7. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 

ภาคใต้

 1. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) (.zip)

 2. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) (.zip)

 3. แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๔)

 4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน)

 5. โครงร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (.doc)

 6. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.doc)

 7. กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (.doc)

 8. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) (.zip)

 9. แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) (.zip)

 10. แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) (.zip)

 11. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔)

 12. ชุมพร 2020 Smart City

 13. แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.zip)

 14. บทสรุปผู้บริหารแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภูเก็ต

 15. (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (.doc)

 16. แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.zip)

 17. แผนพัฒนาจังหวัดพังงา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.zip)

 18. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์โคนมพัทลุง ปรับ ๑๐ ต.ค. ๕๙ (.doc)

 19. เอกสารประกอบการนําเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้อมูลประกอบการประชุมนายกรัฐมนตรี)

 20. กรอบความเชื่อมโยงสามเมืองต้นแบบ (ภาคใต้)

 21. ร่างที่ 1 Action Plan จ.นราธิวาส (.doc)

 

ความรู้อื่น ๆ

 1. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

 2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)

 3. เค้าโครงแผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 4. projec brief (.doc)

 5. ตัวอย่าง ๒ Project Brief

 6. ตัวอย่างโครงการฉบับย่อ (.doc)

 7. แบบฟอร์ม ๒๒ ขั้นตอน (.doc)

 8. แบบวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อสร้างมาตรการการพัฒนา (.doc)

 9. ปัญหาการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น (.doc)

 10. การพัมนาชุมชนแห่งการเรียนรุ้

 11. การจัดทำแผนอาเซียน กรมการปกครอง

 12. แบบฟอร์ม Project brief จ.อำนาจเจริญ

 13. แบบฟอร์มบัญชีงบหน้า จ.อำนาจเจริญ  (Excel)