หมวดหมู่ความรู้ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 2. แผนแม่บทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๙

 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 4. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๐ ปี

 5. แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙

 6. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 7. การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ

 8. ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี ๒๕๖๐ (Human Achievement Index – HAI)

 9. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) กทม.

 10. แผนแม่บทกลุ่มชาติพันธ์แห่งชาติ

 11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘

 12. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

 13. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔)

 14. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กไทย

 15. แนวทางการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 16. การขับเคลื่อนภารกิจ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 17. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๖๔)

 18. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 19. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙

 20. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 21. แผนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 22. ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 23. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 24. โครงการวิจัยเรื่อง สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 25. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)

 26. “โครงการบ้านมั่นคง” การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

 27. คู่มือส่งเสริมการพัฒนาการเด็กแรกเกิด -๕ ปี สำหรับผู้ปกครอง

 28. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 29. ร่าง ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)

 30. แผนยุทธศำสตร์ผู้สูงอำยุจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

 

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

 1. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2561