การจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Management)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายระยะยาว, การวางแผนกลยุทธ์, และการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 

แนวคิดหลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์

Elderly Man Thinking while Looking at a Chessboard

HAA เราเริ่มต้นให้คำปรึกษาด้วยการศึกษาและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน: การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของลูกค้า และจากนั้นจะดำเนินการวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) และการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต (Scenario analysis)  จากนั้นจึงดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับองค์กร และพัฒนากลยุทธ์เพื่อการสร้างแผนการดำเนินงานที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด การวางระบบการดำเนินการและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มความชัดเจนในทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน และการมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้องค์กรสามารถแยกตัวเองออกจากคู่แข่งและสร้างความได้เปรียบ

ขั้นตอนสำคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์

ที่ HAA เราเน้นขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรก่อนที่จะกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย และดำเนินการสร้างแผนกลยุทธ์ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยเทคนิค Blueprint for Change  และการสร้างระบบการติดตาม ความคืบหน้า และการประเมินผลลัพธ์ และทำการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ HAA

บริการของ HAA

 • บริการตรวจวินิจฉัยประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมท่างธุรกิจเพื่อการสร้างคุณค่าแก่องค์กร
 • บริการจัดทำแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • บริการวางระบบการบริหารจัดการกลยุทธ์อย่างครบวงจร
 • การจัดทำแผนธุรกิจเฉพาะด้าน
 • การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

ความสำเร็จของ HAA และลูกค้าของเรา

 • การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมการปกครอง
 • โรงพยาบาล
 • จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
 • การประปาแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เป็นต้น

ทีมที่ปรึกษา

ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

ดร.ชัยวัฒน์ เอมวงศ์

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

ดร.อำนาจ วัดจินดา

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กรด้วย OKR
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

Dr. Able Choy

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศสิงคโปร์ และภูมิภาคเอเชีย

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศสิงคโปร์ และภูมิภาคเอเชีย

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาการค้า
– ปฏิบัติการพื้นที่ในประเทศไทย ประเทศจีน และภูมิภาคเอเชีย

HAA เราให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้อย่างครบวงจร จำไว้เสมอว่า “ การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถนำทรัพยากรไปใช้ในทางที่มีประสิทธิผล ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว”