ระบบธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาลการทำธุรกิจ : หลักการและการปฏิบัติของ Harvard Asia Academy

ในยุคที่โลกธุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทาย การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลการทำธุรกิจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมีความน่าเชื่อถือ บริษัทที่มีการบริการหลากหลายในด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การตลาดและการสร้างแบรนด์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืนในตลาดเอเชียเช่นเราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

หลักธรรมาภิบาลการทำธุรกิจเริ่มต้นจากความโปร่งใสและความรับผิดชอบ บริษัทเราจะมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา การรายงานทางการเงิน การตัดสินใจทางธุรกิจ และการจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและตามหลักการที่ถูกต้อง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอีกหนึ่งหลักสำคัญ บริษัทของเราได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการรับฟังและการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ

การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศที้เราไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่เข้มงวด เราตระหนักว่าการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะกับลูกค้า และพันธมิตรของเรา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของธรรมาภิบาลการทำธุรกิจ บริษัทได้มีการวางแผนและดำเนินการที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี การทำอย่างนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่บริษัทของเรายังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความสำเร็จในระยะยาวอีกด้วย

การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลการทำธุรกิจไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนให้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการทำธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทเราจึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะสามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบในตลาดเอเชียและทั่วโลก สืบไป