บริการฝึกอบรม

1
5
4
3
2
previous arrow
next arrow

บริการการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

 ที่ HARVARD ASIA


ฮาร์วาดเอเชีย

 • มีทีมบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานการให้คำปรึกษาทั้งใน และระหว่างประเทศ เป็นบุคลากรประจำของบริษัททีมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปมากกว่า 30 คน และมีที่ปรึกษาประจำของบริษัท อีกกว่า 50 คน มีที่ปรึกษาเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งจากอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ที่ปรึกษาทุกคนของบริษัท ถือปรัชญาในการทำงานทางด้านที่ปรึกษาคือ “นำเสนอความรู้ขั้นปฏิบัติการในระดับเป็นเลิศจากทั่วโลก โดยที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ ที่มีศักยภาพการถ่ายทอดความรู้อย่างมืออาชีพ และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข”

ฮาร์วาดเอเชีย

 • มีหลักสูตรการฝึกอบรมหลากหลายประเภททั้งในรูปแบบของ In-house  Training และ public training และการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง มากกว่า 200 หลักสูตร และมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน อีกกว่า 30 หลักสูตร และ ในแต่ละปีจะมีหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบพัฒนามากกว่า 20 หลักสูตร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งในระดับประเทศ อาเซียน เอเชีย และระดับโลก

ฮาร์วาดเอเชีย

 • มีพันธมิตรเครือข่ายระหว่างประเทศในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการฝึกอบรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางปัญญาแก่ลูกค้ามากกว่า 30 องค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ บริษัทชั้นนำ ทั้งใน และระหว่างประเทศ

ฮาร์วาดเอเชีย

 • มีบริการการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสาสนเทศที่ทันสมัยทั้งระบบ Internet ,web application , VDO Streaming ,e-Learning ที่ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และเรียนรู้ได้จากทั่วโลก ในหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์อีกมากกว่า 30 หลักสูตร เพียงแค่ลงทะเบียนบริการกับเรา ความรู้และปัญญาจะถูกส่งถึงท่านทั่วทุกพื้นที่ในโลกใบนี้

หลักสูตรฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Programme Categories

 • การสื่อสาร – ทั่วไป
  • การเจรจาที่มีประสิทธิภาพ
  • ทักษะทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรมระดับโลก
 • การสื่อสาร – พูด
  • วิธีการพูดด้วยความมั่นใจมากขึ้นวัตถุประสงค์และผลกระทบ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในทางปฏิบัติ
  • การเล่าเรื่องขององค์กรเพื่อความสำเร็จ
  • การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
  • สิ่งจำเป็นสำหรับงานนำเสนอ
  • กลยุทธ์การนำเสนอสำหรับผู้นำและผู้จัดการ
 • การสื่อสาร – เขียน
  • การเขียนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร
  • การเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ทักษะการเขียนทางธุรกิจสำหรับผลกระทบด้านการบริหารจัดการและอิทธิพล
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมประยุกต์
 • การขับเคลื่อนวัฒนธรรมและการปฏิบัติของนวัตกรรม
 • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่วนบุคคล
  • ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและความสามารถทางอารมณ์
  • นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
  • การจัดระเบียบตัวเองสำหรับประสิทธิผลสูงสุด
  • อำนาจบุคลิกภาพ
  • นำเสนอตัวเองสำหรับความสนใจสูงสุด!
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่
  • พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจบวกสู่สิ่งที่ดีกว่า
  • หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานที่ต้องดูแลและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
  • หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ ช่วยพัฒนาและต่อยอดทักษะในด้านการเจรจาต่อรองให้เหนือกว่าการต่อรองแบบทั่วไปที่คุณเคยเป็น
  • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำที่ต้องการพัฒนาทักษะและสร้างความโดดเด่นให้คนจดจำในตัวคุณ
  • หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เจอด้วยการเลือกใช้วิธีการคิดอย่างมีระบบ
  • หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ ช่วยสร้างกระบวนการคิดแบบมีกลยุทธ์ทำให้คุณบริหารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาอันรวดเร็ว
  • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร เตรียมคุณให้กลายเป็นผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง
 • หลักสูตรด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่
  • เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรยุคใหม่
  • แนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
  • 10 คุณลักษณะเด่นขององค์กรชั้นนำสมัยใหม่
  • ทักษะในการบริหารงานและบริหารคนสำหรับผู้บริหารและผู้นำสมัยใหม่
  • 7 วิธีคิดของผู้บริหารและผู้นำองค์กรสมัยใหม่
  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
  • การเชื่อมโยงการวิเคราะห์องค์กร ด้วย SWOT, C-PEST และ 7S ของผู้บริหารสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ
  • แนวทางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยการกำหนดกลยุทธ์
  • เทคนิค และกระบวนการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
  • การบริหารจัดการสมัยใหม่กับความผูกพันในองค์กร
 • หลักสูตรด้านการบัญชีและการเงิน
  • ความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน
  • การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  • วิเคราะห์งบการเงิน : Workshop
  • การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสด
  • มูลค่าของเงินตามเวลาและงบจ่ายลงทุน
  • ต้นทุนและการจัดหาเงินทุน
  • ปัญหาและข้อจำกัดในการวิเคราะห์งบการเงิน
  • ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงิน
 • หลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบำบัดมลพิษและการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบำบัด หรือการกำจัดมลพิษของโรงงาน
  • จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
  • ตรวจสอบและรับรองรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
 • หลักสูตรด้านโลจิสติกส์
 • หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด (Thai Version) PDF

คลิกเพื่อดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด (English Version) PDF

ด้วยความพร้อมระดับโลกทางด้านการฝึกอบรม และพัฒนาที่เรามี เราจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะ และปัญญาแก่บุคลากร และทุกองค์กร ที่ไว้วางใจ ให้เราดูแล

“Harvard Asia แหล่งนวัตกรรมทางความรู้และปัญญาของเอเชียระดับโลก”