ปณิธาน วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์

1. บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพานิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง ปัญหาทางการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย

2. ให้บริการฝึกอบรมบุคลากร รับจัดงานสัมมนา รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับบริหารหน่วยงานขาย และการขยายตลาด การให้ความรู้และคำแนะนำในด้านการขาย การขยายตลาด การให้ความรู้และคำแนะนำในด้านการขยาย การขยายตลาดให้กับบุคลากร การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การส่งเสริมการขาย การดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

3. เพื่อจัดทำวิจัย และพัฒนาด้านธุรกิจ สังคมศาสตร์ และกีฬา

4. ประกอบธุรกิจด้านการบริหารแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล

5. รับวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Analysis : EIA)

6. รับ วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Analysis : SIA)

7. รับ วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Analysis : HIA)

 

ปณิธาน

ขับเคลือนองค์กรด้วยความสร้างสรรค์นำส่งคุณค่าแก่ลูกค้าและสังคมอย่างรับผิดชอบ
“We drive business with knowledge and wisdom”

 

วิสัยทัศน์

“แหลงรวบรวมความเชี่ยวชาญ  และความรู้ในชั้นปฏิบัติที่ดีระดับโลก  ด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารสมัยใหม่  สร้างสรรค์สื่อสารถ่ายทอดสู่ลูกค้าจนเกิดคุณค่า  และมูลค่าเพิ่มองค์กร  สังคม  ประเทศชาติ  และมวลมนุษยชาติ.”