ผลงานภาครัฐ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดงาน/วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลา

 • โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
 • เพื่อวิเคราะห์เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20ปี เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนา
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สู่พัฒนาที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 • รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปี พ.ศ.2560
 • การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสนามบินเกาะพะงัน
 • เพื่อศึกษาสถานภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันภายในบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสนามบินเกาะพะงัน และบริเวณใกล้เคียง
 • เพื่อกำหนดลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างสนามบินเกาะพะงัน และในช่วงการดำเนินโครงการ
 • เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการก่อสร้างสนามบินเกาะพะงัน
 • บริษัท พงัน แอร์พอร์ต จำกัด
 • ปี. พ.ศ.2559
 • โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานองค์กรคุณธรรมและเกณฑ์มาตรฐานกลางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 • นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ศูนย๋คุณธรรม
 • ปี พ.ศ.2559
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA)
 • เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภารกิจของสถาบันฯ
 • เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA)
 • ปี พ.ศ.2559
 • จัดทำการประเมินผลการพัฒนากีฬาอาชีพ ประจำ ปี พ.ศ.2558
 • นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าการ กกท.
 • ปี พ.ศ.2558

 

หน้าถัดไป >>