ผลงานภาครัฐ 2

 

ชื่อโครงการ

รายละเอียดงาน/วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลา

 • การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจัดทำคำของบประมาณ และแผนปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • เพื่อพัฒนาให้สมาคมเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กีฬาอาชีพสู่การดำเนินงาน
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ให้แก่สมาคมกีฬาอาชีพและผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ.2558-2559
 • ทำการประเมินผลการพัฒนากีฬาอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2557
 • เพื่อศึกษาข้อมูลการพัฒนากีฬาอาชีพขิง กกท. และนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมกีฬาอาชีพให้เป็นตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ. ศ. 2556
 • เพื่อประเมินผลการพัฒนากีฬาอาชีพของ กกท.ตามตัวชี้วัดระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 6 ระบบ และตัวชี้วัดองค์ประกอบการพัฒนากีฬาอาชีพ 5 ด้าน
 • นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าการ กกท.
 • ปี พ.ศ.2557
 • การประเมินผลการพัฒนากีฬาอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556
 • เพื่อศึกษาข้อมูลการพัฒนากีฬาอาชีพของ กกท. และนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมกีฬาอาชีพให้เป็นไปตาม พรบ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556
 • เพื่อประเมินผลการพัฒนากีฬาอาชีพของ กกท. ตามตัวชี้วัดระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 6 ระบบ และตัวชี้วัดองค์ประกอบการพัฒนากีฬาอาชีพ 5 ด้าน
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ.2557
 •  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมืออาชีพ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเรียนรู้เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 • พัฒนาบุคลากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้มีองค์ความรู้ และสร้างกระบวนทัศน์ในการจัดทำยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการในกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์เดียวกัน
 • นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 • ปี พ.ศ.2555
 • การจัดอบรมการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬาเทนนิสอาชีพประจำปี 2555
 • เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทนนิสอาชีพของประเทศไทย มีความรู้เรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬาเทนนิสอาชีพ
 • เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทนนิสอาชีพของประเทศไทย มีหลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เป็นสากลมากขึ้น
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ.2555

 

<< ย้อนกลับ